സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

 

ചര്‍ച്ചാ വേദി

അംഗങ്ങള്‍

 
 
 

സമ്മാനം

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

nazeemlabs മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എന്താണ് ഐഫോണ്‍ ജൈൽബ്രീക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
6 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
nazeemlabs മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എന്താണ് ഐഫോണ്‍ ജൈൽബ്രീക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
6 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
nazeemlabs മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എന്താണ് ഐഫോണ്‍ ജൈൽബ്രീക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
7 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
S@m@d അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'അക്ഷര ദാഹിതൻ ഭിക്ഷാടനം….By ബിജു കണ്ണൂർ'
7 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
011 ലോണ്‍ലി (പ്രഭാഷ് ) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പെണ്‍@പെണ്‍☀ആണ്‍@ആണ്‍☀ആണ്‍@പെണ്‍ - ദൃഡമായ സൗഹൃദം ഏതാണ്..? എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
10 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Joseph Antony മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പെണ്‍@പെണ്‍☀ആണ്‍@ആണ്‍☀ആണ്‍@പെണ്‍ - ദൃഡമായ സൗഹൃദം ഏതാണ്..? എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
12 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
032ചാത്തന്‍ HARI NORTH KOTACHERY മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പെണ്‍@പെണ്‍☀ആണ്‍@ആണ്‍☀ആണ്‍@പെണ്‍ - ദൃഡമായ സൗഹൃദം ഏതാണ്..? എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
12 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
S@m@d അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'എരിഞ്ഞു തീരാത്ത കനലുകൾ !!!!!!!!! (അദ്ധ്യായം 8)'
13 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2015   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service