സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍


ഇനി എല്ലാ റീചാർജും ഒരു സിമ്മിൽ നിന്ന് www.ezytopup.in Wanted Distributors From All Districts in Kerala , UAE , Qatar and Saudi Contact : 9633615245

 

അംഗങ്ങള്‍

ചര്‍ച്ചാ വേദി

 
 
 

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു


Active
+ ബിനുമോള്‍ജോമോന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ദോശ നല്ല ദോശ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

Active
ഡെന്നി വര്‍ഗ്ഗീസ് മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു ''"''" പ്ലിംഗ് തമാശകൾ 26@ സുഹൃത്ത് " 22/09/2014 എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

Active
+ ബിനുമോള്‍ജോമോന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ദോശ നല്ല ദോശ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
3 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

Active
ഡെന്നി വര്‍ഗ്ഗീസ് മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഇനി ഫോര്‍മാറ്റ്‌ ചെയ്യാം ഡാറ്റ ഒന്നും പോകാതെ തന്നെ !!! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
3 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2014   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service