സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

 

ചര്‍ച്ചാ വേദി

അംഗങ്ങള്‍

 
 
 

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

Sayed Muhammad Niyas മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '❀☀സുഹൃത്ത് കമന്റര്‍ മത്സരം 2014 ☀ ഒരു കമന്‍റിനു സൗഹൃദ സമ്മാനമായി 17500 രൂപ ☀❀ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
+ അലിഭായ്(ഗവര്‍ണര്‍) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു പുതുവത്സര സമ്മാനം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
6 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Åpplє♥Jαƒαя ചീഫ് VIP മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '☆ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടാന്‍ ..ഇന്നത്തെ താരം നിധിന്‍ ജോസ് ☆ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
7 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Åpplє♥Jαƒαя ചീഫ് VIP മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '☆ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടാന്‍ ..ഇന്നത്തെ താരം നിധിന്‍ ജോസ് ☆ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
7 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Åpplє♥Jαƒαя ചീഫ് VIP മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '☆ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടാന്‍ ..ഇന്നത്തെ താരം നിധിന്‍ ജോസ് ☆ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
8 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Åpplє♥Jαƒαя ചീഫ് VIP മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '☆ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടാന്‍ ..ഇന്നത്തെ താരം നിധിന്‍ ജോസ് ☆ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
8 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Åpplє♥Jαƒαя ചീഫ് VIP മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '☆ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടാന്‍ ..ഇന്നത്തെ താരം നിധിന്‍ ജോസ് ☆ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
8 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Åpplє♥Jαƒαя ചീഫ് VIP മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '☆ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടാന്‍ ..ഇന്നത്തെ താരം നിധിന്‍ ജോസ് ☆ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
9 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2015   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service