സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍


 

ചര്‍ച്ചാ വേദി

അംഗങ്ങള്‍

 
 
 

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

baburajkuttiyil{manikuttan} മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് രഹസ്യ കോഡുകൾ....... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്

1:ഹാരിസ് എം.സി.പുന്നാട് മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വീടിലൊരു അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടായാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ലേ ???? എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
സുജ പ്രദീപ്‌ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '☆സുഹൃത്ത്.കോം പാരലോകനം...☆ രതീഷ്‌ ☆ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
3 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

1:ഹാരിസ് എം.സി.പുന്നാട് മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നു എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
4 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2014   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service